Kas ir HUMMA?

HUMMA ir humanitāro un mākslas zinātņu digitālā platforma. Tās veidošana aizsākusies 2020. gadā, un tā aizvien vēl attīstās, ņemot vērā HUMMAS veidotāju, pētnieku un sadarbības partneru intereses un vajadzības.

HUMMAS misija ir apkopot, popularizēt un padarīt pieejamu pētniecībai un vispārējai izziņai dažāda veida humanitāro un mākslas zinātņu informāciju, kas saistīta ar Latvijas un diasporas latviešu, kā arī Latvijas mazākumtautību kultūras izpausmēm un procesiem.

HUMMA ir digitālā platforma humanitāro un mākslas zinātņu pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem, kurus interesē strukturēta informācija par dažādām ar kultūru un mākslu saistītām jomām.

HUMMAS mērķis ir radīt priekšnoteikumus plaša spektra un liela apjoma pētījumu veikšanai apjomīgā datu masīvā. 

HUMMA nodrošina ne tikai datu uzglabāšanu, bet arī pētnieciskajiem projektiem nepieciešamo datu reprezentāciju, atlasi, publiski pieejamo datu lejupielādi un datu analīzes rīkus.

Uz HUMMAS bāzes tiek izstrādāti saistītie digitālie resursi un specializēti rīki informācijas apstrādei, analīzei un vizualizēšanai.

Kas veido HUMMU?

HUMMAS veidotājs un uzturētājs ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Atsevišķi HUMMAS moduļi tiek pilnveidoti sadarbībā ar citām institūcijām.

Pētniecisko avotu un informācijas papildināšanā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts sadarbojas ar LU Humanitāro zinātņu fakultāti, LU Filozofijas un socioloģijas institūtu, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu un citiem sadarbības partneriem.

Manuskriptu transkribēšanas modulis tiek attīstīts sadarbībā ar Norvēģijas kultūrvēstures muzeja Etnoloģijas pētniecības centru.

Kādi ir ar HUMMU saistītie resursi?

Visiem saviem resursiem atkarībā no nepieciešamības HUMMA nodrošina vienotu lietotāju reģistrāciju un pārvaldību, vienotu datu redaktoru vidi, vienotu datubāzi personu biogrāfiskajiem datiem, publicētajiem darbiem, teātra datiem, vietām un folkloras arhīvu kolekcijām. 

Uz HUMMAS bāzes, izmantojot API un citus risinājumus, veidoti šādi resursi: 

Kādas ir sadarbības iespējas?

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts labprāt sadarbojas ar pētniecības un kultūras mantojuma institūcijām, nevalstiskajām organizācijām u.c., īstenojot kopīgus projektus digitālajās humanitārajās zinātnēs un digitālā kultūras mantojuma jomā. Aicinām sazināties pa epastu: humma@lulfmi.lv.

Piedāvātie pakalpojumi

 1. LU LFMI nodrošina HUMMAS nepārtrauktu darbību un attīstīšanu, datu uzturēšanu LU LFMI serveros un rezerves kopiju saglabāšanu.
 2. Par HUMMAS izmantošanu LU LFMI ir atvērts sadarbībai ar valsts budžeta finansētām pētnieciskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām un citām ieinteresētajām pusēm.
 3. Partneri deponēšanai HUMMĀ ir tiesīgi iesniegt tikai tādus datus, uz kuriem tiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības.
 4. Partneri deponēšanai HUMMĀ nav tiesīgi iesniegt datus, kuru intelektuālā īpašuma tiesības /autortiesības pieder trešajām pusēm.
 5. Pirms datu iekļaušanas HUMMĀ LU LFMI digitālās infrastruktūras vadītājs un IT speciālisti veic konsultācijas ar partneri, pielāgojot importējamo datu struktūru HUMMAS datu struktūrai.
 6. Deponējamo datu integrēšana HUMMĀ iespējama,
  • neliela datu apjoma integrēšanai datus sagatavojot .xclx vai .csv datnē,
  • liela datu apjoma gadījumā izmantojot importētāja izstrādātu lietojumprogrammu saskarni (API).
 7. Saņemot HUMMĀ integrējamo datu kopu, LU LFMI veic automatizētu datu pārbaudi, konstatējot objektus, kas HUMMĀ jau eksistē.
 8. Konstatējot HUMMAS datubāzēs un importējamo datu kopā identiskus objektus, partnerim jāveic manuāla datu pārbaude, lai konstatētu, vai apzinātie objekti ir vai nav identiski.
 9. Datu strukturēšanu krājuma, kolekciju un vienību līmenī veic partneri. LU LFMI nodrošina šo struktūras elementu izveidi HUMMĀ.
 10. Iesniegto vienību failu vēlamais formāts – attēliem .tiff, audio ierakstiem – .wav.
 11. LU LFMI nenodrošina liela apjoma (video) failu uzglabāšanu. Nepieciešamības gadījumā video failus iespējams deponēt citās video uzglabāšanas platformās (piem., https://youtube.com), HUMMĀ uz šo resursu ievietojot saiti.
 12. Iesniedzot deponēšanai HUMMĀ sensitīvus datus, partneru pienākums ir skaidri nodalīt publiski pieejamās un publiskai pieejai liegtās datu kopas, kam HUMMA piedāvā speciālus rīkus un nodrošina attiecīgu datu pieejas līmeni.
 13. Sensitīvu datu deponēšanas gadījumā partneris iesniedz LU LFMI digitālās infrastruktūras vadītājam informāciju par HUMMAS lietotāju datubāzē reģistrētajiem lietotājiem, kam nepieciešams nodrošināt pieeju sensitīvajam saturam, un norāda, kādas tiesību līmenis katram piešķirams.
 14. Atbilstoši partneru vajadzībām HUMMA nodrošina iespēju pievienot avotus un to metadatus vairākās valodās.
 15. Noteiktos gadījumos, piemēram, liela datu apjoma deponēšanas gadījumā vai tad, ja nepieciešama jaunu specializētu rīku izstrāde vai papildinājumi datu struktūrā vai HUMMAS funkcionalitātē, šos izdevumus, vienojoties ar LU LFMI, sedz partneris. Kā arī LU LFMI, vienojoties ar partneri, var piemērot izstrādes izmaksas ikgadēju servisa maksu datu servera izmaksu segšanai.